Navigace

J&T LIFE 2035 OPF

Proč J&T LIFE 2035?

Fondy životního cyklu J&T LIFE umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Když děti dostudují, když budete chtít odejít do důchodu, koupit nové auto nebo jet na cestu kolem světa. Fondy fungují na bázi pravidelného měsíčního investování a usilují o maximalizaci výnosu z těchto peněz. Investovat do nich lze i nižší částky v řádu jednotek tisíc korun. Fondy J&T LIFE jsou vhodné, pokud máte zájem o průběžné a dlouhodobé investování a chcete se podílet na investičních projektech skupiny J&T.

 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

Komentář portfolio manažera:
„Růst na akciových trzích v USA se zastavil, když index S&P 500 zakončil březen beze změny. Rostly ovšem evropské akcie, které posílily více než 5%. Naopak oslabily japonské i americké realitní trusty. Stejně tak klesly ceny evropských i českých státních dluhopisů. Oproti tomu dluhopisy i akcie v rozvíjejících se zemích posílily. Energetické komodity včele s ropou opět oslabily kvůli růstu zásob v USA. V březnu jsme realizovali zisk na evropských akciích, které si připsaly největší nárůst. Prodali jsme ETF na index STOXX EUROPE 600. Rovněž jsme mírně snížili zastoupení v ETF na rozvíjející se trhy iShares MSCI EMERGING MARKET. Naopak jsme navýšili pozici v amerických realitních trustech nákupem ETF iShares US PROPERTY YIELD. Cizoměnové pozice máme aktuálně zcela zajištěny měnovými swapy na USD a EUR s vyhlídkou na konec intervencí. V dubnu se investoři zaměří na začátek výsledkové sezóny. Očekávání jsou po pozitivním předchozím kvartále poměrně optimistická. Odhaduje se další růst jak tržeb, tak i v případě čistého zisku. Nicméně častější negativní překvapení nelze vyloučit. Zdrojem nejistoty a vyšší volatility budou nadcházející volby ve Francii. Na domácím trhu bude zase hrát prim ČNB a dlouho očekávané ukončení intervencí na měnovém trhu. Věříme, že případné posílení koruny a její následná stabilizace na nové tržní úrovni by mohla přinést snížení nákladů na měnové zajištění.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 14.1.2020

Struktura majetku

k datu 31.12.2019

Zastoupení v %
Akcie 45,3 %
Dluhopisy 35,97 %
Hotovost 2,28 %
Komodity 7,91 %
Reality 8,54 %
 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

„Prostřednictvím fondů J&T LIFE lze investovat do akcií a dluhopisů po celém světě. Součástí jejich portfolií jsou zprostředkovaně i investice do fyzických aktiv - nemovitostí, zlata a ostatních komodit. Fondy umožňují podílet se i na úspěšných projektech skupiny J&T."

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2019

SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 12,26 %
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF DE (F) 8,47 %
J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6,43 %
J&T BOND CZK OPF (F) 5,45 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 4,60 %

Výkonnost fondu

k datu 14.1.2020

1 měsíc 1,85 %
3 měsíce 4,27 %
6 měsíců 5,37 %
1 rok 13,94 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3,51 %
k min. IH (p.a.) Data nejsou k dispozici

Informace o fondu

Charakteristika

J&T Life 2035 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 20 let
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 168 862 176,39 Kč
Aktuální hodnota PL 1,2091 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,72 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie III
Riziková třída 5 / 9

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 3. 2019, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.89 1.1.-14.1.2020 5,33 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.5014 1.1.-14.1.2020 -7,45 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.453 1.1.-14.1.2020 4,71 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3471 1.1.-14.1.2020 4,14 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4633 1.1.-14.1.2020 3,19 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1749 1.1.-14.1.2020 2,97 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.2053 1.1.-14.1.2020 3,45 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.2091 1.1.-14.1.2020 3,51 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0737 10.1.2020 7,37 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.1806 10.1.2020 18,06 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.