J&T LIFE 2035 OPF | J&T Banka
Navigace

J&T LIFE 2035 OPF

Proč J&T LIFE 2035?


Pravidelné investice a dlouhodobé rezervy pro budoucnost
Fondy životního cyklu J&T LIFE umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Až děti dostudují, až budete chtít odejít do důchodu, koupit nové auto nebo jet na cestu kolem světa. Fondy fungují na bázi pravidelného měsíčního investování a usilují o maximalizaci výnosu. Investovat do nich můžete i nižší částky v řádu jednotek tisíc korun.

Fond životního cyklu řídíme v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase – od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším s ohledem na blížící se datum ukončení základní investiční strategie.

 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

Portfolio manažer

„Tyto fondy jsou ideální pro každého, kdo chce investovat pravidelně, dlouhodobě a vytvořit si tak rezervy ke konkrétnímu budoucímu datu. Investoři se podílejí na úspěšných projektech naší skupiny doma i ve světě. Fondy investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Součástí jejich portfolií jsou zprostředkovaně i investice do fyzických aktiv, jakými jsou nemovitosti nebo zlato.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 31.12.2022

Zastoupení v %
Akcie 43,08 %
Dluhopisy 32,47 %
Hotovost 10,78 %
Komodity 7,69 %
Reality 5,99 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

J&T OPPORTUNITY CZK (F) 6,43 %
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) 5,79 %
ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) 5,48 %
J&T BOND CZK OPF (F) 4,14 %
SPDR Gold Shares 4,09 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc 4,30 %
3 měsíce 8,54 %
6 měsíců 3,37 %
1 rok -2,94 %
od zahájení činnosti (p. a.) 3,26 %
k min. IH (p. a.) 3,04 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 a více let
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 227 423 780,91 Kč
Aktuální hodnota PL 1,3152 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,49 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023