Navigace

J&T MONEY CZK

J&T MONEY CZK

Proč J&T MONEY CZK?

J&T MONEY CZK je ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Převažují v něm podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond J&T MONEY je nositelem titulu Investice roku v kategorii Smíšené fondy za roky 2013, 2015, 2016, 2018 a 2019. 

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo s proměnlivou úrokovou sazbou. Typickými investory těchto dluhopisů jsou privátní osoby, které je drží často až do termínu splatnosti. Díky tomu dosahuje fond zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 22.5.2020

Struktura majetku

k datu 22.5.2020

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 36,13 %
Hotovost domácí 6,46 %
Dluhopisy zahraniční 55,47 %
Hotovost zahraniční 1,41 %
Ostatní 0,53 %
 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Majetek fondu tvoří dluhopisy investičních nápadů skupiny J&T. V současné době jsou zde výrazně zastoupeny dluhopisy energetického holdingu EPH, který provozuje energetickou infrastrukturu a výrobu elektrické energie. Fond také drží dluhopisy provozovatele lyžařských středisek TMR.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.4.2020

EPH 3,50% 9/6/2020 10,51 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 7,72 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5,82 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 5,43 %
TMR 4,4% 10/10/2024 5,31 %

Výkonnost fondu

k datu 22.5.2020

1 měsíc 1,88 %
3 měsíce -1,21 %
6 měsíců -0,19 %
1 rok 1,78 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3,82 %
k min. IH (p.a.) 1,77 %

Informace o fondu

Charakteristika

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů. Fond není ve výběru dluhopisů omezován kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 1 rok
Typ fondu speciální fond cenných papírů, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 23.8.2012
Vlastní kapitál celkem 8 131 453 290,35 Kč
Aktuální hodnota PL 1,3351 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,09 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie I
Riziková třída 2 / 9

 

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

Informační dokumenty

 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.5677 21.5.-22.5.2020 4,62 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3864 14.5.-20.5.2020 -9,77 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4128 21.5.-22.5.2020 4,16 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3351 21.5.-22.5.2020 3,82 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4773 21.5.-22.5.2020 3,18 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1109 21.5.-22.5.2020 1,81 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.0996 21.5.-22.5.2020 1,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.0942 21.5.-22.5.2020 1,55 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.971 22.5.2020 -2,41 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0101 22.5.2020 0,84 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.