Navigace

J&T OPPORTUNITY CZK OPF

Proč J&T OPPORTUNITY?

Akciový fond postavený na dlouhodobé hodnotě firem středoevropského regionu
J&T Opportunity fond jsme primárně postavili na investicích do firem ve středoevropském regionu, doplněném o valuačně zajímavé investice z celého světa. Snažíme se tak využívat naši znalost lokálních trhů, ale i klíčových trendů na světových trzích.

 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Akciové trhy kopírují vývoj bohatství společnosti v posledních cca 100 letech. Investujeme do firem (nejen v našem regionu), u kterých věříme v jejich fundamentální hodnotu. Odměnou investora by pak měl být dlouhodobý výnos, výrazně překračující úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 22.10.2021

Struktura majetku

k datu 22.10.2021

Zastoupení v %
Akcie domácí 15,21 %
Hotovost domácí 9,4 %
Akcie zahraniční 65,83 %
Hotovost zahraniční 9,46 %
Ostatní 0,1 %
 Ing. Michal Semotán

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Základ portfolia tvoří akcie velkých a likvidních společností platících dividendu. Mezi dlouhodobé stálice patří jak domácí tituly ČEZ a Komerční banka, tak i například Apple. S portfoliem aktivně pracujeme a snažíme se využít investičních příležitostí i při korekcích na akciových trzích.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.9.2021

CEZ 12,62 %
CAMECO CORP 5,65 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP 4,52 %
KOMERČNÍ BANKA 4,11 %
Telefonica SA 3,81 %

Výkonnost fondu

k datu 22.10.2021

1 měsíc 3,39 %
3 měsíce 10,33 %
6 měsíců 13,92 %
1 rok 49,85 %
od zahájení činnosti (p.a.) 6,74 %
k min. IH (p.a.) 15,39 %

Informace o fondu

Charakteristika

Akciový fond, který se primárně zaměřuje na investice do akciových titulů ve středoevropském regionu. Lokální tituly doplňujeme o zajímavé investiční příležitosti z celého světa a snažíme se tak využívat naší dlouhodobé expertízy na lokálních trzích společně se sledováním klíčových trendů na trzích světových. Základ portfolia fondu tvoří silné domácí společnosti s jasně definovanou dividendovou politikou. S portfoliem fondu aktivně pracujeme a pohyby na trzích se snažíme využívat k dosažení nadstandardních výsledků.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 a více let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 29.5.2000
Vlastní kapitál celkem 600 360 853,19 Kč
Aktuální hodnota PL 4,2035 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -1,31 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Poplatková kategorie III
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2035 6,74 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5775 -5,01 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5416 4,47 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4034 3,79 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5085 3,00 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2677 3,31 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3639 4,36 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3947 4,68 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2205 7,90 % p.a. 15.10.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.451 15,26 % p.a. 15.10.2021