Navigace

J&T DIVIDEND

Proč J&T DIVIDEND?

J&T DIVIDEND uspokojí poptávku investorů, kteří již mají zkušenosti s investováním do korporátních dluhopisů a rádi by investovali do dynamičtějších investic reprezentovaných akciemi. Jádro portfolia tvoří jedinečná kombinace domácích a zahraničních dividendových titulů, které doplňujeme o pozice ve společnostech se silným růstovým potenciálem nejen na úrovni tržeb, ale i dividend. Aktivně řídíme měnové riziko a zajišťujeme inkaso dividend od jednotlivých společností. Nabízíme Vám variantu akumulace výnosu i výplaty dividendy na pololetní bázi.

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Základem našeho portfolia je kombinace dividendových a růstových společností, a to jak z domácího trhu (ČEZ, KB), tak z celého světa (např. Apple). Zaměřujeme se na společnosti, které nabízí atraktivní produkt a jsou klíčovým hráčem daného sektoru (např. Avast). Unikátní geografická expozice na lokální, středoevropský i zahraniční trh má přinést dosažení nadprůměrného dividendového i kapitálového výnosu."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 25.1.2021

Výkonnost fondu

k datu 25.1.2021

1 měsíc 5,73 %
3 měsíce 19,54 %
6 měsíců 16,96 %
1 rok 2,30 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11,17 %
k min. IH (p.a.) Data nejsou k dispozici

Informace o fondu

Charakteristika

Fond si klade za cíl generování atraktivního výnosu prostřednictvím investic do akciových instrumentů. Nadprůměrného výnosu se snaží dosáhnout investicemi do stabilních dividendových titulů v kombinaci s růstovými akciemi. Aktiva fondu jsou diverzifikována jak geograficky, tak sektorově. Akciová složka se může pohybovat v rozmezí 50 - 100% objemu celkových aktiv fondu. V období výraznějších turbulencí na akciovém trhu má portfolio manažer možnost navýšit podíl hotovosti a využít krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti 20.2.2019
Vlastní kapitál celkem 331 187 900,00 Kč
Aktuální hodnota PL 1,2187 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,20 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení
Stanovení aktuální hodnoty jednou za týden
Poplatková kategorie III
Třída fondů Kč akumulační, Kč dividendová, EUR akumulační, EUR dividendová
Riziková třída 5 / 9
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 5

Dokumenty ke stažení

J&T SICAV P.L.C. Offering Memorandum PDF
J&T DIVIDEND Informační dodatek PDF
J&T DIVIDEND KIID PDF
J&T DIVIDEND - Infolist PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 3.3484 16.1.-20.1.2021 5,82 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4733 16.1.-20.1.2021 -7,26 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.5203 16.1.-20.1.2021 4,69 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3932 16.1.-20.1.2021 4,04 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5279 16.1.-20.1.2021 3,28 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 4 let CZK 1.2342 16.1.-20.1.2021 3,28 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 9 let CZK 1.2878 16.1.-20.1.2021 3,95 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 14 let CZK 1.2976 16.1.-20.1.2021 4,07 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.1017 15.1.2021 5,32 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.2187 15.1.2021 11,17 % p.a.