Navigace

J&T DIVIDEND

Proč J&T DIVIDEND?

J&T DIVIDEND uspokojí poptávku investorů, kteří již mají zkušenosti s investováním do korporátních dluhopisů a rádi by investovali do dynamičtějších investic reprezentovaných akciemi. Jádro portfolia tvoří jedinečná kombinace domácích a zahraničních dividendových titulů, které doplňujeme o pozice ve společnostech se silným růstovým potenciálem nejen na úrovni tržeb, ale i dividend. Aktivně řídíme měnové riziko a zajišťujeme inkaso dividend od jednotlivých společností. Nabízíme Vám variantu akumulace výnosu i výplaty dividendy na pololetní bázi.

Ing. Michal Semotán

portfolio manažer

„Základem našeho portfolia je kombinace dividendových a růstových společností, a to jak z domácího trhu (ČEZ, KB), tak z celého světa (např. Apple). Zaměřujeme se na společnosti, které nabízí atraktivní produkt a jsou klíčovým hráčem daného sektoru (např. Avast). Unikátní geografická expozice na lokální, středoevropský i zahraniční trh má přinést dosažení nadprůměrného dividendového i kapitálového výnosu."

Informace o fondu

Charakteristika

Fond si klade za cíl generování atraktivního výnosu prostřednictvím investic do akciových instrumentů. Nadprůměrného výnosu se snaží dosáhnout investicemi do stabilních dividendových titulů v kombinaci s růstovými akciemi. Aktiva fondu jsou diverzifikována jak geograficky, tak sektorově. Akciová složka se může pohybovat v rozmezí 50 - 100% objemu celkových aktiv fondu. V období výraznějších turbulencí na akciovém trhu má portfolio manažer možnost navýšit podíl hotovosti a využít krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti 20.2.2019
Vlastní kapitál celkem 243 836 300,00 Kč
Aktuální hodnota PL 1,0101 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 2,19 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení
Stanovení aktuální hodnoty jednou za týden
Poplatková kategorie III
Třída fondů Kč akumulační, Kč dividendová, EUR akumulační, EUR dividendová
Riziková třída 5 / 9

Dokumenty ke stažení

J&T SICAV P.L.C. Offering Memorandum PDF
J&T DIVIDEND Informační dodatek PDF
J&T DIVIDEND KIID PDF
J&T DIVIDEND - Infolist PDF

Informační dokumenty

 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.5677 21.5.-22.5.2020 4,62 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3864 14.5.-20.5.2020 -9,77 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4128 21.5.-22.5.2020 4,16 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3351 21.5.-22.5.2020 3,82 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4773 21.5.-22.5.2020 3,18 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1109 21.5.-22.5.2020 1,81 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.0996 21.5.-22.5.2020 1,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.0942 21.5.-22.5.2020 1,55 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.971 22.5.2020 -2,41 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0101 22.5.2020 0,84 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.