All in one investiční řešení

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  


All in one investiční řešení
#Fondy#Trendy#Starosti

J&T Investiční společnost v dubnu rozšířila nabídku otevřených podílových fondů o čtyři nové fondy J&T LIFE. Portfolia fondů, jež sázejí na časem prověřené investiční strategie českých dolarových milionářů, přinášejí široké veřejnosti možnost, jak si své bohatství strukturovat podobně jako naše ekonomická elita.

Fondy jsou přístupné širokému spektru investorů a poskytují možnost investiční strategii přizpůsobovat aktuální životní situaci. Jiné potřeby má totiž investor na svém kariérním startu, rodič dospívajících dětí, které plánují studovat v zahraničí, či padesátník, jenž se chce hlavně zabezpečit na stáří. Portfolia fondů vycházejí zejména z produktů a nápadů samotné J&T. Náklady na správu portfolia na úrovni fondů LIFE se v J&T Investiční společnosti nezdvojují, takže investor nese pouze manažerský poplatek podkladových fondů a dostává tak službu sestavení portfolia jen s minimálními správními náklady.

Fondy získávají tvář kombinací tří základních složek:

Stabilizační složka je reprezentována bankovními depozity s dobou splatnosti do dvou let, vklady s výpovědní lhůtou nepřekračující jeden rok, směnkami s dobou splatnosti do dvou let, dluhopisy se splatností do 18 měsíců, REPO operacemi, dluhopisovými fondy velmi krátkodobých investic, fondy peněžního trhu a dalšími investičními nástroji, jejichž podkladová aktiva svým charakterem naplňují definici stabilizační složky.

Ve výnosové složce mohou být bankovní depozita s dobou splatnosti přesahující dva roky, směnky s dobou splatnosti přesahující dva roky, korporátní a státní dluhopisy se splatností přesahující 18 měsíců, dluhopisové fondy vyjma dluhopisových fondů velmi krátkodobých investic a další nástroje, jejichž podkladová aktiva svým charakterem naplňují definice výnosové složky. Budou zde zastoupeny mimo jiné oceněné fondy J&T MONEY a J&T BOND.

Růstovou složku majetku tvoří především akcie, akciové fondy, komoditní fondy a investiční nástroje s obdobnou mírou podstupovaného rizika. Růstová složka v sobě zahrnuje i případné investice do nemovitostních fondů. Strategie LIFE budou mít podíl mimo jiné na investicích úspěšného fondu J&T Opportunity a vlajkové lodi skupiny J&T – fondu J&T ARCH.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.