Informace o dluhopisu

Pětileté seniorní bezkupónové dluhopisy emitenta Savarin p.l.c. nesou ke dni emise roční výnos do splatnosti ve výši 6,9 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 CZK, předpokládaný objem emise je 2,2 mld. CZK s možností navýšení až na 3,3 mld. CZK. Emitent má právo dluhopisy předčasně částečně nebo zcela splatit k 2., 3. a 4. výročí, za diskontovanou hodnotu dluhopisu ke dni předčasné splatnosti a mimořádnou prémii. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Savarin p.l.c., založená dle maltského práva za účelem akvizice a držení podílů ve společnostech Palace Savarin HoldCo, s.r.o. a Savarin HoldCo, s.r.o. a dále za účelem financování realizace projektu Savarin a financování dalších aktivit Skupiny Crestyl.

Skupina Crestyl působí na českém realitním trhu více než 20 let. Zabývá se investicemi do nemovitostí v České republice, konkrétně výstavbou komerčních objektů určených pro kanceláře a obchodní jednotky v centru Prahy.  

Projekt Savarin je developerský projekt v Praze, jež zahrnuje blok budov a prostranství na lukrativní lokalitě mezi ulicemi Jindřišská, Panská, Na příkopě a Václavské náměstí.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 12. 1. 2021
Lhůta pro upisování do 08. 01. 2022
Celkový objem emise 2 200 000 000 CZK s možností navýšení na 3 300 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Emisní kurz 71,288 %
Výnos 6,90 % p.a.
Výplata kuponu Bezkupónový dluhopis
Datum splatnosti 12. 1. 2026
ISIN CZ0000001300
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.