Informace o dluhopisu

Emitent vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku probíhá jednou ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 400 000 000 CZK s možností navýšení o 50 %. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí dvou let od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem je maltská multifondová společnost Fraternity Funds SICAV p.l.c., která vydává dluhopisy na účet svého podfondu Real Estate Funds. Akcie Emitenta vlastní pan Michal Kosáč a společnost Fraternity Capital Limited.

Investičním cílem podfondu je dosahovat kapitálového zhodnocení primárně investicemi do projektových společností vlastnících nemovitosti v České republice a případně na Slovensku. Prostřednictvím této emise tak podfond získá do svého portfolia nemovitost na Václavském náměstí v centru Prahy. Hlavními nájemci v této nemovitosti jsou EXPOBANK, Česko-německá obchodní a průmyslová komora nebo společnost AmRest.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 21. 4. 2021
Lhůta pro upisování od 8. 4. 2021 do 31. 3. 2022
Celkový objem emise 400 000 000 CZK s možností navýšení na 600 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,25 % p.a.
Výplata kuponu Ročně (vždy 21. 4.)
Datum splatnosti 21. 4. 2026
ISIN CZ0000001367
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.