Informace o dluhopisu

NUPEH CZ s.r.o. vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,9 % p.a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 6 550 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 700 000 000 CZK s možností navýšení na 1 050 000 000 CZK. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Dluhopisy vydává NUPEH CZ s. r. o, společnost založená za účelem emise Dluhopisů, 100% vlastněná Ručitelem emise. Tím je holdingová společnost New Ukraine PE Holding Limited (NUPEH), podnikající podle kyperského práva. NUPEH byl založen v roce 2016, má následující akcionáře: Dragon Capital Investments Limited (17 %) a Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. (36 %) - obě společnosti jsou ovládané panem Tomášem Fialou, dále Ukrainian Redevelopment Fund L.P. (15 %) a Sky Mundi S.À. R.L. (32 %), společnosti ovládané americkými vlastníky. Holding NUPEH aktuálně vlastní a spravuje prostřednictvím jím 100% vlastněných dceřiných společností pět komerčních nemovitostí v Kyjevě a jeho okolí. Jedná se o nákupní centrum Piramida v Kyjevě, logistické areály East Gate Logistic a rozsáhlejší West Gate Logistic poblíž Kyjeva a dvě moderní kancelářské budovy Eurasia a Prime v obchodním srdci Kyjeva. Celková hodnota těchto nemovitostí k datu 31. prosince 2019 byla společností CBRE stanovena na 183,8 mil. USD. Zdrojem příjmu pro NUPEH jsou zisky plynoucí z pronájmů výše uvedených nemovitostí. Za rok 2019 činil čistý provozní příjem (Net Operating Income či NOI)(1) z těchto nemovitostí 22,6 mil. USD, k 31. prosinci 2019 byla jejich celková obsazenost 97,4% a celkový vlastní kapitál společnosti NUPEH 150,8 mil. USD.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 30. 10. 2020
Lhůta pro upisování Od 30. 10. 2020 do 30. 10. 2021
Celkový objem emise 700 000 000 CZK s možností navýšení na 1 050 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 6 550 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,90 % p. a.
Výplata kuponu pololetně, vždy 30. 4. a 30. 10.
Datum splatnosti 30. 10. 2025
ISIN CZ0003524795
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Pokročilý investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 6

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.