Informace o dluhopisu

Společnost 3M FUND MSI SICAV a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,70 % p. a. Výplata úroku probíhá jednou ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 1 000 000 000 CZK s možností navýšení o 100 %. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit nejdříve po uplynutí dvou let od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost 3M FUND MSI SICAV a.s., která byla založena za účelem investování do rezidenčních a komerčních nemovitostních projektů v České republice - jak již do zrealizovaných, tak i do projektů ve fázi přípravy a výstavby - konkrétně v Praze a Brně, případně blízkém okolí. Emitent má 3 akcionáře, Ing. Lubomíra Malíka a Ing. Vladimíra Meistera, kteří společně s Ing. Pavlem Strnadem rovněž ovládají společnost MS-INVEST a.s., třetím akcionářem je Ing. Petr Malík.

MS-INVEST a.s. patří mezi úspěšné české developery, za dobu své více než 20leté existence zrealizoval již více než 5 000 bytů a rodinných domů a přes 40 000 m² obchodních ploch a kanceláří.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 21. 7. 2021
Lhůta pro upisování od 22. 6. 2021 do 15. 6. 2022
Celkový objem emise 1 000 000 000 CZK s možností navýšení na 2 mld. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,7 % p.a.
Výplata kuponu ročně (vždy k 21. 7.)
Datum splatnosti 21. 7. 2026
ISIN CZ0003533069
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.