Informace o dluhopisu

Společnost Pale Fire Financing, a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,75 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota Emise 500 000 000 CZK s možností navýšení na 750 000 000 CZK. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit, společně s mimořádnou prémií pro investora, nejdříve po uplynutí jednoho roku od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Pale Fire Financing, a.s. Jediným akcionářem je Ručitel emise, Pale Fire Capital SE, založený v roce 2015. Ten má formu private equity fondu, který investuje do inovativních technologických společností. Emitent, Ručitel a jeho další dceřiné společnosti tvoří Skupinu PFC, na jejíž rozvoj bude sloužit výtěžek emise. Strategie Skupiny PFC je založena na akvizici e-commerce projektů s potenciálem růstu a geografické expanze. Klíčová aktiva Skupiny PFC jsou: FAVI – evropský leader zaměřený na výběr nábytku a bytových dekorací, AUKRO – aukční portál, Semantic Visions - inteligentní software pro analýzu obsahu zpráv a společnost UptimeRobot, poskytující službu monitorování dostupnosti online infrastruktury. 


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 12. 10. 2021
Lhůta pro upisování od 16. 9. 2021 do 15. 9. 2022
Celkový objem emise 750 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,75 % p.a.
Výplata kuponu Pololetně (vždy 12. 4. a 12. 10.)
Datum splatnosti 12. 10. 2026
ISIN CZ0003534596
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.