Informace o dluhopisu

Pětileté seniorní bezkupónové dluhopisy emitenta JTPEG Croatia Financing I, a.s. nesou ke dni emise roční výnos do splatnosti ve výši 8,45 % p. a. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 CZK, předpokládaný objem emise je 710 mil. CZK s možností navýšení až na 1 065 mil. CZK. Emitent má právo dluhopisy předčasně částečně nebo zcela splatit od prvního výročí Data emise za diskontovanou hodnotu dluhopisu ke dni předčasné splatnosti a mimořádnou prémii. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je JTPEG Croatia Financing I, a.s., ovládaná Ručitelem emise, společností JTPEG Croatia Investments, a.s. Ta je pod 100 % kontrolou kyperské J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED.

JTPEG Croatia Investments je holdingová společnost, která prostřednictvím svých dceřiných společností podniká v Chorvatsku v sektorech cestovního ruchu a distribuce léků a zdravotnického materiálu. Jejími hlavními aktivy jsou podíly ve společnostech Auctor Holding , Marbera Holding a Sea Heaven Camps and Resorts.

Auctor Holding stojí především na provozních společnostech Aminess - pátý největší provozovatel hotelů a kempů na Istrii a Medica - velkoobchodní prodejce léků a zdravotnického záříení a provozovatel lékáren.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 10. 5. 2022
Lhůta pro upisování 1 rok od schválení Prospektu
Celkový objem emise 710 000 000 CZK s možností navýšení na 1 065 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 CZK
Emisní kurz 66,64 %
Výnos 8,45 % p.a.
Výplata kuponu Bezkupónový dluhopis
Datum splatnosti 10. 5. 2027
ISIN CZ0003539892
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.