Informace o dluhopisu

J&T Global Finance XIII., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou sazbou ve výši 8,25 % p.a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 1,5 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

J&T Global Finance XIII, s.r.o. (Emitent) je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T Banka a jejich dceřiné společnosti. Emitent byl založen za účelem vydání dluhopisů a je plně ovládán JTFG SE, která je zároveň v roli Ručitele emise a má následující vlastnickou strukturu: 45,05 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 35,15 % Ivanem Jakabovičem a 9,9 % Rainbow Wisdom Investment Limited. Skupina JTFG má povahu bankovního holdingu a zaměřuje se na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím, zajišťováním obchodů na finančních trzích a projektovým financováním.Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 18. 7. 2022
Lhůta pro upisování 1 rok
Celkový objem emise 1 500 000 000 CZK, s možností navýšení až o 100 %
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 % + AÚV
Výnos 8,25 % p.a.
Výplata kuponu pololetně
Datum splatnosti 18. 7. 2025
ISIN CZ0003541237
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <3let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.