Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING CZK V a.s., emituje dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 750 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2027. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Dluhopisy emituje nově založená společnost J&T ENERGY FINANCING CZK V, a. s. Emitent má jediného akcionáře, a to společnost J&T ENERGY HOLDING a. s. (Akcionář), jejíž ovládající osobou je kyperská J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. 

J&T ENERGY HOLDING je společnost založená pro účely investování do energetických a případně jiných aktiv. Jejím nejvýznamnějším aktivem je vlastnictví obchodního podílu ve výši 44 % minus 1 akcie na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 23. 8. 2022
Lhůta pro upisování 1 rok
Celkový objem emise 750 000 000 CZK možností navýšení na 2 250 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 % + AÚV
Výnos 8,50 % p. a.
Výplata kuponu pololetně (vždy k 23. 2. a 23. 8.)
Datum splatnosti 23. 8. 2027
ISIN CZ0003543092
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.