Informace o dluhopisu

Trigema Real Estate Finance a.s, emituje dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,75 % p. a. Výplata úroku bude probíhat jednou ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 500 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2028. Dluhopisy budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Trigema Real Estate Finance a. s. (Emitent), která spadá pod developerský subholding Trigema Real Estate a.s. (Ručitel), v rámci skupiny Trigema a. s.Trigema a.s. je přední česká developerská a stavební společnost která za dobu své existence realizovala 55 bytových domů s 2300 byty. Ve svých projektech využívá postupů a řešení s důrazem na efektivnost, udržitelnost a přidanou hodnotu, jak pro klienta, tak pro veřejný prostor.

V posledních letech spolupracuje s významným českým umělcem Davidem Černým. 


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 20. 6. 2023
Lhůta pro upisování od 29. 5. 2023 do 30. 4. 2024
Celkový objem emise 500 000 000 CZK s možností navýšení až do výše 700 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 8,75 % p. a.
Výplata kuponu jednou ročně, vždy ke 20. 6.
Datum splatnosti 20. 6. 2028
ISIN CZ0003550709
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Pokročilý investor
Investiční horizont v letech <5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.