Informace o dluhopisu

CZECHOSLOVAK GROUP a.s. emitentuje dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, celková jmenovitá nominální hodnota emise bude 3 mld. CZK s možností navýšení až do výše 5 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2028. Dluhopisy budou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Dluhopisy emituje CZECHOSLOVAK GROUP (CSG). CSG je holding navazující na tradici československého průmyslu. Podporuje rozvoj tradičních českých, slovenských i dalších zahraničních společností, jež se věnují obranné i civilní průmyslové výrobě a obchodu. V podnicích začleněných do holdingu CSG pracuje přes 10 000 zaměstnanců. Firmy v holdingu CSG v roce 2022 vygenerovaly tržby v hodnotě 25 mld. Kč. Provozuje výrobní podniky v 9 zemích a více než 70 % tržeb pochází ze zahraničí.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 4. 7. 2023
Lhůta pro upisování od 5. 6. 2023 do 31. 5. 2024
Celkový objem emise 3 mld. CZK s možností navýšení až do výše 5 mld. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 8,00 % p. a.
Výplata kuponu pololetně, 4. 1. a 4. 7.
Datum splatnosti 4. 7. 2028
ISIN CZ0003550808
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Pokročilý investor
Investiční horizont v letech <5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.