Informace o dluhopisu

JTSEC CZ Financing 1, a.s., vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,25 % p. a. Výplata výnosu bude probíhat pololetně. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je 1 500 000 000 CZK s možností navýšení až do výše 3 000 000 000 CZK. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2028. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Jediným akcionářem Emitenta a Ručitelem emise je společnost J&T SECURITIES MANAGEMENT PLC. Emitent i Ručitel jsou součástí Skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED (JTPEG). JTPEG vlastní 99,9% akcií a hlasovacích práv Ručitele. Samotný emitent, společnost JTSEC CZ Financing 1 a. s., je účelově založená společnost s cílem emitovat dluhopisy a poskytnout financování Ručiteli. 


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 27. 9. 2023
Lhůta pro upisování 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 1 500 000 000 CZK s možností navýšení až do výše 3 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 8,25 % p. a.
Výplata kuponu pololetně, 27. 9. a 27. 3.
Datum splatnosti 27. 9. 2028
ISIN CZ0003552929
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor.
Investiční horizont v letech <5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.