Informace o dluhopisu

JTPEG Financing CZ I, a.s., vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,75 % p. a. Úroky budou vypláceny pololetně. Předpokládaná celková jmenovitá hodnota emise je 1 miliarda CZK, přičemž  jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Tyto dluhopisy budou splatné v roce 2029 a jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED je zakladatelem ručitele emise JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s. Samotný emitent, společnost JTPEG Financing CZ I, a.s., je účelově založená společnost s cílem emitovat dluhopisy a poskytnout vnitroskupinové financování Ručiteli. Ručitel je investičním fondem kvalifikovaných investorů s právní formou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. 


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 22. 2. 2024
Lhůta pro upisování od 1. 2. 2024 do 14. 11. 2024
Celkový objem emise 1 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 7,75 % p. a.
Výplata kuponu pololetně, 22. 2. a 22. 8.
Datum splatnosti 22. 2. 2029
ISIN CZ0003558579
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech 5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.