Informace o dluhopisu

MONETA Money Bank, a. s., vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,00 % p. a. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise bude 500 000 000 CZK s možností navýšení až o 200 %. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

MONETA Money Bank, a. s. (Emitent) je ryze česká banka, která je obchodovaná na burze. Navazuje na stabilitu a důvěryhodnost GE Money Bank a zaměřuje se především na digitalizaci finančních produktů. Se svými dceřinými společnostmi patří mezi vedoucí a rostoucí poskytovatele bankovních a finančních služeb českým domácnostem, živnostníků a malých a středních firem. Svým klientům nabízí špičkové digitální služby a řešení a zároveň jim poskytuje i komfort a zázemí poboček v regionech, kde žijí. Kreditní kvalita společnosti MONETA Money Bank, a.s. je podložena ratingovým hodnocením na úrovni A2 od společnosti Moody`s.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 15. 12. 2022
Lhůta pro upisování 21. 11. 2022 do 16. 11. 2023
Celkový objem emise 500 000 000 CZK s možností navýšení až o 200 %
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 8,00 % p. a.
Výplata kuponu ročně vždy k 15. 12.
Datum splatnosti 15. 12. 2026
ISIN CZ0003707671
Kotace BCCP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.