Informace o dluhopisu

CPI Finco Slovakia a.s. vydává v rámci dluhopisového programu 3leté, 5leté a 7leté dluhopisy, s pevnou úrokovou sazbou. Výplata kupónu bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 1 000 EUR, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 80 mil. EUR. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Bratislava.


Charakteristika

Vlastníkem Emitenta a Ručitelem emise je jeden z přímých akcionářů společnosti CPI Property Group (CPI PG), společnost Efimacor S.á.r.l. Majitelem Ručitele je pan Radovan Vítek, který vlastní 89 % akcií skupiny CPI PG. Samotný emitent, společnost CPI Finco Slovakia a.s. je účelově založená společnost s cílem emitovat dluhopisy v rámci dluhopisového programu. 


Základní údaje

Měna EUR
Datum emise 25. 10. 2022
Lhůta pro upisování 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 20 mil. EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 EUR
Emisní kurz 100 %
Výnos 6,00 % p.a.
Výplata kuponu Pololetně (vždy k 25. 4. a 25. 10.)
Datum splatnosti 25. 10. 2027
ISIN SK4000021747
Kotace BCPB

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.