Výnosy fondu

1 měsíc 0,43 %
6 měsíců 11,55 %
1 rok 11,64 %
3 roky 2,10 %
5 let 5,68 %

Informace o fondu

Technický obchodní systém – Fond je obhospodařován na základě přístupu tzv. celkové návratnosti (total return koncept). Při investování využívá management fondu technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů. Flexibilní investiční směrnice – Majetek fondu může být investován až 100 % do akciových fondů. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečné využívány i investice do jednotlivých akcií. V obdobích negativního vývoje na burzách může být akciová složka snížena až na nulu. V takovém případě je majetek fondu z velké části držen v jiných cenných papírech resp. ve fondech dluhopisových a peněžního trhu a nebo v hotovosti na účtu. Fond může využívat i deriváty a reprezentuje vysoce aktivní styl řízení. Obchodní systém vychází z jasně definovaných tradingových pravidel a sleduje více než 10 000 fondů. Alokace aktiv usiluje o využití výnosového potenciálu vždy nejúspěšnějších sektorů v rámci odvětví, zemí a regionů.

Základní údaje

Investiční společnost C-QUADRAT Wealth Management GmbH
Název fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (VT)
Typ fondu Fondy fondů
ISIN AT0000A08EX2
Poslední jednotková cena (k 12. 6. 2024) 256,9800 EUR

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.