Výkonnost fondu
Cena: 1,0799 CZK , k datu: 17. 4. 2024

1 měsíc 0,61 %
3 měsíce 1,09 %
6 měsíců 8,39 %
1 rok Data nejsou k dispozici
od zahájení činnosti Data nejsou k dispozici
k min. IH (p. a.) Data nejsou k dispozici

Složení fondu

  • Akcie zahraniční 54,10 %
  • Dluhopisy zahraniční 19,31 %
  • Dluhopisy domácí 17,23 %
  • Pod.listy zahraniční 6,40 %
  • Hotovost domácí 2,42 %
  • Ostatní 0,30 %
  • Hotovost zahraniční 0,24 %
Aktualizace k datu 31. 3. 2024
Grand City Properties SA 10,90 %
VONOVIA SE 10,65 %
LEG Immobilien SE 10,22 %
Aedifica SA 8,21 %
DERWENT LONDON PLC 6,36 %

Informace o fondu

Fond kombinuje akciové a dluhopisové investice. Portfolio je složeno z cenných papírů firem podnikajících v nemovitostním sektoru, ať už se zabývají jejich správou či nemovitosti přímo vlastní. Jedná se o aktivně řízený fond, přičemž minimální podíl akciové i dluhopisové složky je 30 % s maximálním podílem 70 %. Fond je určen investorům, kteří hledají sektorově zaměřený fond, který investuje zejména v Evropě a Severní Americe. Fond nesleduje žádný benchmark.

Základní údaje

Min. investiční horizont 5
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti 25. 7. 2023
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie II

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.