FF - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR


Výnosy fondu

1 měsíc 0,13 %
6 měsíců 10,06 %
1 rok 12,00 %
3 roky 9,00 %
5 let 7,13 %

Informace o fondu

Victoire de Trogoffová vyhledává investice do společností, jejichž budoucí výnosnost zapojeného kapitálu bude vyšší, než očekává trh. Upřednostňuje společnosti, u nichž trh podceňuje udržitelnost dlouhodobých výnosů, a společnosti, u nichž vnitřní změny budou nástrojem zvýšení výnosů. Victoire hledá akcie, které jsou ovlivněny externími faktory, ale budou se pravděpodobně měnit rychleji, než trh očekává. Úzce spolupracuje s analytiky společnosti Fidelity pro vyhledávání investičních příležitostí. Victoire nevyznává konkrétní investiční styl a neinvestuje do velkých odvětví nebo zemí, protože se zaměřuje na nadstandardní výkon, který je vyšší než výkon indexu, pomocí rozsáhlého výběru individuálních akcií.

Základní údaje

Investiční společnost Fidelity Funds
Název fondu FF - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku ve fondu (celkem) Data nejsou k dispozici
ISIN LU0238202427
Poslední jednotková cena (k 7. 6. 2023) 22,86 EUR

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 4
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.