FF – Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD


Výnosy fondu

1 měsíc 3,16 %
6 měsíců 12,96 %
1 rok -0,31 %
3 roky -7,32 %
5 let 1,98 %

Informace o fondu

Dhananjay vyznává fundamentální přístup zdola nahoru (bottom-up) se zaměřením na identifikaci vysoce kvalitních společností pomocí perspektivy udržitelného růstu s atraktivním oceněním. Vyhledává společnosti s vysokou návratností, kterou si načas uchovají a posléze znovu zainvestují při atraktivních sazbách návratnosti. Dává přednost společnostem se střednědobými vyhlídkami, které trh nerozpoznal. Obzvláště pak preferuje akcie s odhadovanou cenou nezávislou na střednědobých či dlouhodobých základních ukazatelích následkem krátkodobého zájmu trhu. Kromě toho má rád cyklické akcie, které se obchodují s odhadovanou cenou pod historickým průměrem, kde se zároveň základní ukazatele zlepšují. Dhananjay klade důraz na kvalitu správy a managementu společnosti, protože ty jsou především důležité na některých rozvíjejících se trzích v Asii, kde je třeba monitorovat spojení zájmů správy a managementu společnosti a minoritních akcionářů.

Základní údaje

Investiční společnost Fidelity Funds
Název fondu FF – Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD
Typ fondu Akciové
ISIN LU0261947096
Poslední jednotková cena (k 15. 7. 2024) 28,4100 USD

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.