FTIF-Franklin Global Fundamental Strategies Fund-A(acc)EURH1


Výnosy fondu

1 měsíc 3,02 %
6 měsíců 10,19 %
1 rok 13,68 %
3 roky -2,45 %
5 let 0,16 %

Informace o fondu

Investičním cílem fondu je usilovat o kapitálové zhodnocení prostřednictvím diverzifikovaného, hodnotově orientovaného přístupu, přičemž sekundárním cílem je snaha o dosažení výnosu. Fond obvykle investuje do majetkových cenných papírů společností s jakoukoliv tržní kapitalizaci kdekoliv na světě, včetně rozvíjejících se trhů, stejně jako do dluhopisů s fixním a pohyblivým výnosem vydaných státy, se státem spojenými a / nebo soukromými společnostmi na celém světě. Fond rozděluje svůj majetek mezi tři různé investiční strategie sledované nezávisle společnostmi Templeton Global Macro, Templeton Global Equity a Franklin Mutual Series, s cílem udržet stejnou expozici ve dvou globálních akciových strategiích a v jedné globální dluhopisové strategii, s pravidelným monitorováním a vyvážením.

Základní údaje

Investiční společnost Franklin Templeton Investment Funds SICAV
Název fondu FTIF-Franklin Global Fundamental Strategies Fund-A(acc)EURH1
Typ fondu Smíšené
ISIN LU0316494987
Poslední jednotková cena (k 28. 5. 2024) 8,5400 EUR

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 5

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.