Výnosy fondu

1 měsíc -2,52 %
6 měsíců 10,05 %
1 rok -4,80 %
3 roky -1,72 %
5 let -1,09 %

Informace o fondu

Jing má hodnotový investiční styl. Její bottom-up přístup se zaměřuje na určení vnitřní hodnoty společnosti, spíše než situací. Počátečním východiskem Jing je určit vnitřní hodnotu při tržních extrémech a její přístup k oceňování je pro proces centrální. Vyhledává kvalitní obchodní modely / týmy managementu, které nemají přízeň kvůli krátkodobým makrofaktorům. Toto jí v kombinaci s jejím dlouhodobým investičním horizontem poskytuje schopnost identifikovat akcie, které jsou podhodnoceny, ale měly by profitovat ze strukturální růstové dynamiky Číny. Před investováním bude Jing po několik měsíců sledovat management a setká se s několika členy týmu vyššího managementu. Rovněž přísně hodnotí finanční výkazy společnosti.

Základní údaje

Investiční společnost Fidelity Funds
Název fondu FF - China Focus Fund A-ACC-EUR
Typ fondu Akciové
ISIN LU0318931192
Poslední jednotková cena (k 15. 7. 2024) 17,4100 EUR

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.