Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sust.-X Cap CZK H


Výnosy fondu

1 měsíc 0,28 %
6 měsíců 6,41 %
1 rok 12,85 %
3 roky 2,67 %
5 let 5,51 %

Informace o fondu

Fond investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů. Minimálně 2/3 portfolia by měly sestávat z investic v zemích eurozóny. K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond funguje bez zajištění a je aktivně řízen vůči investičnímu profilu složenému z 50 % z dluhopisů denominovaných v eurech (srovnávací index Barclays Euro Aggregate) a ze 50 % z akcií EMU (srovnávací index MSCI EMU Net). Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) výběr v různorodé skupině investičních fondů NN IP a (3) rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní údaje

Investiční společnost Goldman Sachs Funds V
Název fondu Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sust.-X Cap CZK H
Typ fondu Smíšené
ISIN LU0405489120
Poslední jednotková cena (k 19. 6. 2024) 12 086,5100 CZK

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech >5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.