Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend-P (USD) CAP


Výnosy fondu

1 měsíc Data nejsou k dispozici
6 měsíců Data nejsou k dispozici
1 rok Data nejsou k dispozici
3 roky Data nejsou k dispozici
5 let Data nejsou k dispozici

Informace o fondu

Fond investuje do společností s nadprůměrným dividendovým výnosem (dividenda vyjádřená jako procentní podíl z ceny akcie), které jsou kotovány, sídlí nebo jsou obchodovány v regionu Tichomořská Asie nebo mají na tento region silnou expozici. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI (AC) Asia Pacific ex Japan NR. Snažíme se využívat příležitostí, které trh nabízí. Na základě důkladné analýzy se snažíme vybírat ty nejslibnější akcie. Do portfolia zahrnujeme pouze společnosti se stabilními dividendami. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi a obchodními sektory. Nakonec vybereme akcie těch společností, u nichž očekáváme, že budou nabízet udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní údaje

Investiční společnost Goldman Sachs Funds III
Název fondu Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend-P (USD) CAP
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku ve fondu (celkem) Data nejsou k dispozici
ISIN LU0430557719
Poslední jednotková cena (k 25. 5. 2023) 90,61 USD

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech >5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.