Goldman Sachs Global High Yield-P CAP EUR Hedged


Výnosy fondu

1 měsíc 1,03 %
6 měsíců 2,87 %
1 rok 7,66 %
3 roky -1,54 %
5 let 0,81 %

Informace o fondu

Fond investuje zejména do diverzifikovaného portfolia globálních firemních dluhopisů s vyšším rizikem a tedy s vyšší úrokovou sazbou. K sestavení optimálního portfolia ve fondu využíváme vlastní analýzy jednotlivých emitentů podnikových dluhopisů v kombinaci s analýzou trhu jako celku. Snažíme se využívat rozdílů ve výnosech těchto dluhopisů v rámci sektorů a mezi regiony, sektory a různými hodnoceními kvality. Rozdíly ve výnosech v rámci sektoru se mohou významně lišit, proto věříme, že důležitou součástí investování je pečlivý výběr a diverzifikace emitentů. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu složeného ze 70 % Barclays Capital US High Yield, 30% Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% issuers capped ex Financial subord hedged (EUR). Veškerá měnová rizika v referenčním indexu tohoto dílčího fondu zajišťujeme vůči referenční měně této třídy akcií (EUR). Rizika měnových fluktuací vůči EUR, která souvisejí s nadprůměrnými a podprůměrnými pozicemi v portfoliu oproti referenčnímu indexu dílčího fondu, u této třídy akcií zůstávají. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní údaje

Investiční společnost Goldman Sachs Funds III
Název fondu Goldman Sachs Global High Yield-P CAP EUR Hedged
Typ fondu Dluhopisové
ISIN LU0546918664
Poslední jednotková cena (k 18. 7. 2024) 555,7300 EUR

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech >5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.