FF - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD


Výnosy fondu

1 měsíc 1,67 %
6 měsíců 10,41 %
1 rok 11,63 %
3 roky -0,17 %
5 let 8,03 %

Informace o fondu

Aneta Wynimko při výběru akcií uplatňuje bottom-up přístup založený na důkladné analýze společnosti, která zahrnuje schůzky s vedením společnosti a jejích konkurentů. Hledá společnosti s cenovou sílou, silnými značkami a hodnotným duševním vlastnictvím. Klade velký důraz na kvalitu vedení společnosti a jeho dosavadní výsledky, jelikož je přesvědčena, že jasná vize značky a promyšlené vedení jsou klíčem ke globalizovanému světu, který tvoří velké množství konkurentů. U společností s celosvětovým působením vyžaduje, aby vykazovaly místní přizpůsobivost. Dále hledá inovativní společnosti, které jsou schopny vyvíjet produkty, za které jsou zákazníci ochotni zaplatit vyšší cenu. Jejím cílem je vytvořit koncentrované portfolio dlouhodobých lídrů, jejichž perspektiva je trhem podceňována. Očekává se, že tento fond bude ve srovnání s celkovým spotřebitelským sektorem zaměřený na kvalitu.

Základní údaje

Investiční společnost Fidelity Funds
Název fondu FF - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD
Typ fondu Akciové
ISIN LU0882574139
Poslední jednotková cena (k 17. 6. 2024) 25,5700 USD

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.