Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond-P Cap CZK


Výnosy fondu

1 měsíc -0,10 %
6 měsíců 2,89 %
1 rok 3,33 %
3 roky 1,94 %
5 let 1,48 %

Informace o fondu

Český fond krátkodobých dluhopisů představuje kvalitní investici, která umožňuje investorům dosahovat vyšších výnosů, než aktuálně dovoluje peněžní trh, při současném zachování nízkorizikového profilu. Strategie fondu je založena na investici do krátkodobých českých státních dluhopisů s průměrnou splatností portfolia kolem 1 roku. Portfolio manažer však může využít investičních příležitostí také v oblasti evropských státních dluhopisů, kam smí investovat nejvýše 30 %. A doplnit kvalitní firemní dluhopisy investičního stupně, ve kterých může být zainvestováno nejvýše 15 %. V případě nepříznivého tržního vývoje může fond až polovinu prostředků uložit jako depozita v bankách.

Základní údaje

Investiční společnost Goldman Sachs Funds IV
Název fondu Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond-P Cap CZK
Typ fondu Dluhopisové
Hodnota majetku ve fondu (celkem) Data nejsou k dispozici
ISIN LU1134493227
Poslední jednotková cena (k 15. 4. 2024) 1 617,5500 CZK

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <3
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.