Proč J&T Credit Opportunities?

Investiční příležitosti z celého světa

Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Fond využívá znalosti našich odborníků v oblasti tzv. high yield dluhopisů. Investovat je možné v korunách a eurech."Na rozdíl od strategie fondů J&T MONEY a J&T BOND je zastoupení středoevropských investic v portfoliu fondu J&T Credit Opportunities minimální. Fond obsahuje diverzifikované portfolio podnikových dluhopisů z rozvinutých i rozvíjejících se trhů."

Martin Kujal, Portfolio manažer
Martin Kujal, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 138,4100 CZK , k datu: 31. 5. 2024

1 měsíc 1,26 %
3 měsíce 2,70 %
6 měsíců 8,67 %
1 rok 10,85 %
od zahájení činnosti (p. a.) 3,29 %
k min. IH (p. a.) 2,49 %

Složení fondu

ISHARES EURO HY CORP 5,00 %
PPFTEL 3 1/8 3/27/26 4,55 %
ELLIPSIS EUROP CONVE 3,94 %
ERFFP 3 1/4 PERP 3,91 %
SAZKAG 3.87 02/15/27 3,31 %

Informace o fondu

Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.

Základní údaje

Min. investiční horizont 3 roky
Typ fondu alternativní investiční fond pro veřejnost založený podle maltské legislativy
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 2. 1. 2013
Minimální vstupní investice 10 EUR (ekvivalent CZK)
Poplatek za správu 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty jednou týdně
Poplatková kategorie Data nejsou k dispozici

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 3

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.