Proč J&T RENTIER?

Pravidelně vyplácené dividendy a nadprůměrné výnosy

Fond kombinuje výnosy z podnikových dluhopisů a silných akciových titulů. Pro správu dluhopisové části portfolia využíváme prověřenou strategii našeho fondu J&T BOND, který získal řadu ocenění. Akciovou část fondu tvoří stabilní a dlouhodobě ziskové společnosti, které pravidelně vyplácejí dividendu.

Cílem fondu je dosažení kapitálového zhodnocení prostřednictvím investic do dluhových a akciových nástrojů. Míru zastoupení akciové a dluhopisové složky v portfoliu aktivně řídíme – v době ekonomického růstu preferujeme akcie před dluhopisy, v případě zhoršení ekonomického výhledu naopak.„Pravidelně vyplácené dividendy napomáhají v dlouhodobém horizontu k nadprůměrným výnosům. Silné dividendové tituly, které jsou ve fondu zastoupeny, nabízejí investorům možnost podílet se na růstu trhu a zároveň inkasovat pasivní příjem i během poklesu cen.“

Marek Ševčík, Portfolio manažer
Marek Ševčík, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 1,4242 CZK , k datu: 31. 3. 2024

1 měsíc 3,47 %
3 měsíce 3,99 %
6 měsíců 8,42 %
1 rok 12,58 %
od zahájení činnosti (p. a.) Data nejsou k dispozici
k min. IH (p. a.) 7,35 %

Složení fondu

RENT KB TRD CZK 5,22 %
T 3 1/2 02/15/33 4,33 %
SPDR GOLD SHARES 4,21 %
BNP PARIBASCHINA EQUITY(I)CAP 2,96 %
ALPHABET INC - CL C 2,88 %

Informace o fondu

Smíšený fond, který kombinuje dluhopisové a akciové investice. Taktická alokace a váha jednotlivých tříd aktiv je aktivně řízena a může se pohybovat v rozmezí 30 – 70%, odpovídá aktuální situaci na trhu a našemu výhledu do budoucna. Dluhopisová část portfolia využívá dlouhodobě prověřenou strategii fondu J&T Bond CZK. Akciovou část tvoří stabilní a dlouhodobě ziskové společnosti, které pravidelně vyplácí dividendu. Fond je určen investorům, kteří hledají aktivně řízený fond, který investuje jak do dluhopisů, tak i do akcií s možností investovat v korunách a eurech a volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda z fondu je vyplácena pololetně a její očekávaná výše je vyhlašována vždy na začátku roku.

Základní údaje

Min. investiční horizont 3 roky
Typ fondu standardní fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti 20. 2. 2019
Minimální vstupní investice 1 CZK
Poplatek za správu 1,50 %
Stanovení aktuální hodnoty jednou týdně
Poplatková kategorie Data nejsou k dispozici

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 3

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.