Navigace

J&T RENTIER

Proč J&T RENTIER?

J&T RENTIER kombinuje výnosy z podnikových dluhopisů a silných akciových titulů. Pro správu dluhopisové části portfolia využíváme dlouhodobě prověřenou strategii oceňovaného fondu J&T BOND. Akciovou část J&T RENTIER tvoří stabilní a dlouhodobě ziskové společnosti, které pravidelně vyplácí dividendu. Identifikujeme investiční příležitosti, řídíme měnové riziko, inkasujeme výnosy a v případě dividendové třídy zasíláme finanční prostředky dvakrát ročně přímo na Váš účet.

Martin Kujal

portfolio manažer

„Sítem přísných investičních kritérií projdou pouze akcie zralých a důvěryhodných společností. Dluhopisová složka dotváří defenzivní charakter celého portfolia. Důraz klademe na optimální rozložení rizik napříč třídami aktiv, nízkou volatilitu a diverzifikaci v rámci sektoru i regionu. Pozice v jednom titulu nepřesahuje 5% hodnoty celkových aktiv fondu.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 27.10.2021

Výkonnost fondu

k datu 27.10.2021

1 měsíc 1,75 %
3 měsíce 1,96 %
6 měsíců 6,29 %
1 rok 22,94 %
od zahájení činnosti (p.a.) 7,90 %
k min. IH (p.a.) Data nejsou k dispozici

Marek Ševčík

portfolio manažer

„Pravidelně vyplácené dividendy napomáhají v dlouhodobém horizontu k nadprůměrným výnosům. Silné dividendové tituly nabízí možnost podílení se na růstu trhu a zároveň inkasování pasivního příjmu i během poklesů akciových trhů.“

Informace o fondu

Charakteristika

Fond si klade za cíl dosažení kapitálového zhodnocení prostřednictvím investic do dluhových a akciových nástrojů. Míra zastoupení akciové a dluhopisové složky v portfoliu je aktivně řízena v povoleném rozpětí 30 -70% pro obě třídy aktiv. V době ekonomického růstu preferujeme akcie před dluhopisy. V případě zhoršení ekonomického výhledu naopak dluhopisy před akciemi. Minimální zainvestovanost fondu je 60 %. Doporučený investiční horizont 3 a více let.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 3 roky
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti 20.2.2019
Vlastní kapitál celkem 567 815 900,00 Kč
Aktuální hodnota PL 1,2205 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,74 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení
Stanovení aktuální hodnoty jednou za týden
Poplatková kategorie II
Třída fondů Kč akumulační, Kč dividendová, EUR akumulační, EUR dividendová
Riziková třída 5 / 7
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 5

Dokumenty ke stažení

J&T SICAV P.L.C. Offering Memorandum PDF
J&T RENTIER Informační dodatek PDF
J&T RENTIER KIID PDF
Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2035 6,74 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5775 -5,01 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5416 4,47 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4034 3,79 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5085 3,00 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2677 3,31 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3639 4,36 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3947 4,68 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2205 7,90 % p.a. 15.10.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.451 15,26 % p.a. 15.10.2021